Reglement wedstrijden sociale media

Terug naar de lijst

Reglement wedstrijden sociale media

Reglement wedstrijden Facebook en Instagram M2

1. INLEIDING

1.1 Algemeen reglement geldig voor alle wedstrijden die op de Facebook- en Instagram-platforms van M2 worden gecommuniceerd:

• Facebook: https://www.facebook.com/M2Shopping

• Instagram: https://www.instagram.com/m2shoppingcenter/

1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VZW M2 – Koninginnelaan 115, 3630 Maasmechelen -  
hierna M2 of de organisator van de wedstrijd genoemd.

Dit reglement beschrijft de regels die van toepassing zijn op deelnemers aan alle wedstrijden die door M2 via de Facebook- en Instagram-platforms worden georganiseerd.

1.3 Indien voor een bepaalde wedstrijd bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, wordt voor deze wedstrijd een speciaal reglement vastgesteld. De bepalingen van dit bijzondere reglement wegen boven eventuele voorwaarden of afwijkende bepalingen vermeld in het algemeen reglement van de wedstrijden. Hoewel de bepalingen niet verschillen, zijn de twee verordeningen naast elkaar van toepassing.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gedomicilieerd in België deelnemen aan een online wedstrijd georganiseerd door M2.

2.2 Minderjarigen mogen alleen deelnemen aan een online wedstrijd met de uitdrukkelijke toestemming van een van hun ouders of voogden. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd, gaat M2 ervan uit dat hij/zij toestemming heeft gekregen van zijn/haar ouders/voogden. Indien de minderjarige geen bewijs van deze machtiging kan overleggen, wordt hem per direct verboden deel te nemen aan de wedstrijd en/of een prijs op te eisen.

2.3 Deelname is alleen geldig als aan de voorwaarden zoals vermeld in het Facebook/Instagram bericht is voldaan.

2.4 Elke deelnemer die meerdere keren deelneemt aan dezelfde wedstrijd of die de regels van de wedstrijd overtreedt, wordt automatisch gediskwalificeerd. 

2.5 Onvolledige of foutieve inzendingen worden niet in behandeling genomen. 

Extra toelichting bij artikel 2.5: 
Voorbeeld 1: bij een online actie met een quizvraag is er altijd 1 correct antwoord. 
Voorbeeld 2: bij een online actie waar meerdere prijzen verloot worden, mag telkens slechts 1 prijs vermeld worden in de comments. 
Voorbeeld 3: bij een online actie waar 1 welbepaalde prijs te winnen valt, volstaat het om te reageren op de post. Dit mag in de vorm van "ja/JA/ja, ik wil deze prijs graag winnen/(...)" te antwoorden. Een foutief of onvolledig antwoord is in dit geval niet van toepassing.  

3. UITVOERING VAN DE WEDSTRIJD OP FACEBOOK / INSTAGRAM

3.1 De te ondernemen actie om deel te nemen aan de prijsvraag wordt altijd duidelijk aangegeven in het betreffende Facebook/Instagram bericht en is te vinden op:

• Facebook: https://www.facebook.com/M2Shopping

• Instagram: https://www.instagram.com/m2shoppingcenter/

3.2 De naam van alle winnaars wordt uiterlijk op de dag vermeld op de eerste publicatie van de Facebook / Instagram-pagina en op een min of meer variabel tijdstip bekendgemaakt. Ze worden ook persoonlijk gecontacteerd via Messenger. De winnaars worden gekozen door loting door M2 (via de online applicatie Random Picker). Indien de volgende dag een weekend of feestdag is, vindt de trekking de eerstvolgende werkdag plaats.

3.3 Elke winnaar wordt rechtstreeks persoonlijk gecontacteerd via een bericht op het Facebook/Instagram-platform. M2 zal dan om de adresgegevens van de winnaar vragen. Als de aangewezen winnaar deze informatie niet binnen 7 werkdagen verstrekt, wordt een alternatieve winnaar aangewezen.

3.4 Er is geen correspondentie mogelijk voor wat betreft de wedstrijdresultaten. Het aantal deelnames per persoon is onbeperkt. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, vouchers of in welke vorm dan ook.


4. PRIJS

4.1 De prijzen moeten 10 dagen na de bekendmaking aan de winnaar worden opgehaald op het hoofdkantoor van M2 of in de winkel die deelneemt aan de wedstrijd. Er zal geen verzending plaatsvinden. Als de prijzen niet worden opgehaald, heeft de winnaar er geen recht op en wordt de prijs automatisch teruggegeven aan de organisator van de wedstrijd.

4.2 Indien op grond van bovenstaande regels een nieuwe winnaar wordt aangewezen, gelden voor die winnaar dezelfde bepalingen. Als de winnaars geen geldige contactgegevens hebben verstrekt, kan de organisator van de wedstrijd naar eigen goeddunken een nieuwe winnaar aanwijzen.

4.3 De organisator van de wedstrijd behoudt zich op elk moment het recht voor om de prijs van een wedstrijd te annuleren of te wijzigen, voor productie, inhoud, veiligheid of om welke andere reden dan ook.

4.4 De prijzen zijn in geen geval inwisselbaar voor geld of voor een andere prijs en geven geen recht op enige kortings- of kortingsbon. De prijzen zijn niet toegankelijk voor derden. De prijzen kunnen geen aanleiding geven tot enig geschil van welke aard dan ook. Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt M2 zich het recht voor om de prijs te vervangen door andere schenkingen van gelijke waarde.

4.5 Indien de prijs een recht van toegang tot deelname aan een bepaalde activiteit (evenement, rondleiding, enz.) bevat, dekt deze uitsluitend dit toegangsrecht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle voorwaarden voor deze activiteit worden bepaald door de organisator van die activiteit (bv. op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats verschijnen, het toegangsrecht in de tijd beperken, een leeftijdsgrens opleggen, enz.)

4.6 Indien de prijs een cadeaubon betreft, kan de geldigheidsduur ervan beperkt zijn in de tijd. Dit blijft onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van het uitgevende merk.

4.7 Indien de prijs betrekking heeft op zaken met een garantie zoals die geldt voor consumptiegoederen (elektrische of elektronische apparaten), dan zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn die van de fabrikant van het betreffende artikel.

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1 Door deelname aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de volledige inhoud van dit reglement en met de wijze van communicatie. De resultaten en de beslissingen van de organisatoren kunnen om welke reden dan ook niet worden betwist.

5.2 Klachten over de manier waarop de wedstrijd verloopt, kunnen schriftelijk worden gericht aan VZW M2, Koninginnelaan 115, 3630 Maasmechelen, met duidelijke vermelding van de exacte titel van de wedstrijd in kwestie. Dit moet gebeuren tijdens de wedstrijdperiode en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de winnaar is aangewezen.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten of directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd en de uitreiking van prijzen.

5.4 M2 wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van deze wedstrijd als gevolg van overmacht, fraude, illegale actie of diefstal. Annulering of wijziging van de wedstrijd wordt gecommuniceerd door publicatie op het platform.

5.5 M2 wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de prijs niet kan worden gegeven aan de deelnemer die er recht op heeft, indien deze onvoldoende, onvolledige of onjuiste contactgegevens heeft verstrekt.

5.6 M2 wijst alle verantwoordelijkheid af in gevallen waarin het genoodzaakt zou zijn een wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS:

De persoonsgegevens van deelnemers kunnen worden opgeslagen in de bestanden van VZW M2 en gebruikt voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht om zijn eigen gegevens te raadplegen voor controledoeleinden of om ze te verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. Persoonsgegevens moeten worden gedeeld voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Elk ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in het privacybeleid.

7. CO-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd wordt georganiseerd met een of meer derden, dan worden de bepalingen van dit reglement, die verwijzen naar VZW M2, geïnterpreteerd als verwijzend naar VZW M2 en de medeorganisator(en).

Wij staan altijd voor je klaar!

Ontdek snel onze diensten